Celebració XXV Anivesari de la Taula
    

     Premi Taula d'Autors 2014-2015
 

      Apunts històrics
 

        Actes culturals
 

      Premis i distincions
 

        Servici de traduccions


    
Pròximes actuacions
 

     
               


Edita
TAULA VALENCIANA D'AUTORS TEATRALS
Apartat de Correus 738
46080 Valéncia

-----------------

Actualisat el dia:

15/05/2015

-----------

En els artículs d'opinió y demés colaboracions, El Bolletí no es fa responsable de  manifestacions alienes, les quals correspondran als firmants.

 

PRINCIPAL     HISTORIAL     AUTORS     PUBLICACIONS     ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

   Celebració XXV Anivesari de la Taula

La Taula Valenciana d’Autors Teatrals

en motiu dels actes a celebrar pel Vinticinc Aniversari de la seua creació,

posarà en escena una llectura dramatisada de la comèdia

 

“EL MERCADER AMANT”

de Gaspar Aguilar

en versió actualisada en llengua valenciana de

Antoni Ruiz Negre

 

en el següent repartiment

(per orde d’intervenció)

 

BELISARI, important mercader ....... Francesc Astillero Raya

ASTOLF, amic íntim de Belisari ......... Rafael Collado Gimeno

LABINIA, dama de Belisari ............... Trini Navarro Vidagany

DON GARCIA, pretenent de Labinia ......... Antoni Ruiz Negre

LIDORA, dama de Astolf .................. Inma Ballester Montava

LOAYSA, antic amic de tots ................... Juli Navarro Gimeno

EL PARE, que ho és de Labinia ......... Nicolau Rosales Fortea

NARRADOR ............. Rafael Melià Castelló

 

En acabar la funció s’obsequiarà als assistents en un eixemplar del llibre “Recull de Comèdies”

que la Taula edita en motiu d’este aniversari, i en un “Vi d’Honor” oferit per la S.G.A.E.


 

Estos actes, precedits per una “Tertúlia Teatral”,

la qual tractarà sobre temes d’actualitat, es portaran a efecte

el dia 29 de maig de 2015, a partir de  les 18.30 h.

en el saló de la S.G.A.E. - C/ Blanqueries, 6 - Valéncia

 

************

Tornar al Sumari

 PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS    PUBLICACIONS     ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pròximes actuacions

Tornar al Sumari

 PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS    PUBLICACIONS     ENLLAÇOS

 

 

 

 

Breu antecedent del teatre valencià

Un grup teatral faller conegut i amic, em senyala la conveniència a través d’un correu electrònic d’aportar informació relativa als origens de nostre teatre, en l’argument de que: “només s’estima de veritat lo que de veres es coneix” –la frase entre cometes és del mensage original–. La demanda em complau, i tot seguit escorcolle en els meus archius algunes notes que poden resultar interessants per a nostres llectors.

Alluntant-me tot lo que puc en el temps, diré que la primera obra de teatre en valencià de la que tenim constància per haver segut editada, es titula “L’home enamorat i la fembra satisfeta” que escrigué Micer Doménech Mascó, y fon representada en el Palau Real de Valéncia en l’any 1394. Uns anys més tart, Antoni de Vilaragut escriu una versió en valencià de les Tragèdies de Séneca. Y el 28 de març de 1402, en motiu d’una recepció que es fa en nostra ciutat al rei Martí l’Humà, es representen uns entremesos deguts a la ploma de Micer Joan Belluga. Fins ací lo que podriem denominar apunts de la prehistòria teatral valenciana.

Haurà de passar un segle per a conseguir que el teatre en valencià creue nostres fronteres, i es deu tal circumstància a Bartolomé de Torres Naharro, un extremeny afincat en Valéncia, qui en ple coneiximent de la llengua valenciana escriu, entre atres, les comèdies “Serafina” y “Tinellaria”, les quals edita en Nápoles i són representades en valencià en aquella mateixa Cort, cosa que no ens deuria d’estranyar massa sabent l’importància que arribà a alcançar la llengua valenciana en l’época descrita. Atres títuls notables que afortunadament també han arribat fins a nosatres són: “El cortesà” de Lluïs de Milà i Eixarchs, i “Turiana” de Joan de Timoneda.

En quant a les funcions de teatre en Valéncia, sabem que es representaven en dos llocs dels que tenim noticia i que es feren famosos, el Corral de l’Olivera, situat a mitat del que hui és el carrer Comèdies, i la Botiga de la Balda, que es trobava junt a la Porta de la Trinitat. Precísament l’Olivera on es representà teatre a lo llarc de doscents anys, fon el principal motiu de la lluita contra nostre teatre, que mantingué obsessivament l’Arquebisbe Mayoral, al que per atra part tant s’ha lloat en Valéncia, fins al punt de dedicar-li un carrer cèntric de la capital.

Este home, enemic declarat de qualsevol manifestació artística profana, es propongué fer desaparéixer el Corral en tot lo que significava per al teatre, i no dubtà en llogar-lo pagant el lloguer de sa pròpia bojaca, per a tancar-lo seguidament. No content, encara arribà a conseguir que el rei Ferran VI firmara un decret, pel que es prohibia la representació de comèdies en Valéncia i totes les demés ciutats del Regne. Per a rematar semejant malifeta, el mateix Rei publicà en 1749 una atra orde per la qual el Corral de l’Olivera es convertiria en vivendes, desapareguent definitivament.

Afortunadament, la prohibició real de fer teatre en nostre Regne fon derogada per un atre rei, Carles III, en 1760.

La falta d’un lloc públic on poder representar, donà pas a que proliferaren els llocs coneguts com a porches, i així casi en cada carrer on hi haguera una casa que contara en u,  s’acostumaren el veïns a reunir-se per a vore representar “teatre de porche”, lo que donà pas a que també aumentaren els espectadors, els grups o companyies d’actors, i per supost gran número d’autors i d’obres per a representar.

Podriem dir que és en el sigle dèneu quan realment es popularisà el teatre i en ell apareixen autors dedicats a escriure un repertori que hauria d’arribar a nostres dies, i així a partir de 1800, es donen a conéixer Vicent Manuel Benchart, Josep Bernat i Baldoví, Ramón Lladró i Malí, Rafael María Liern i el verdader impulsor del teatre costumiste Eduard Escalante. A partir d’Escalante és quan podem escomençar a considerar la relación Teatre-Falla, o millor Falla-Teatre.

El sigle XX, en sa primera mitat, ens du una pléyade d’autors en valencià, que faria impossible en este espai poder completar una llista, començant per Maximilià Thous que estrena en 1900 l’obra “Foc en l’era”, i arribant fins a la década dels xixanta en obres conegudes per tots nosatres, degudes a l’autoria de Paco Comes, Faust Hernández Casajuana, Paco Barchino, Josep Peris Celda i tants atres que tenim en la memòria.

I és en els últims trenta anys quan es dona a conéixer una nova estirp d’autors, molts d’ells encara vius, que han colaborat en son esforç lliterari a que nostre teatre continue estant vigent, i a que d’ell es parle més allà de nostres fronteres. Pero esta part deuré deixar-la per ad un atre artícul.

                                                                                                                                                                                                      Antoni Ruiz Negre

***********************
 

 

Tornar al Sumari

PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS     PUBLICACIONS     ENLLAÇOS

 

 


***************

 

Premis i distincions
 

Nostre soci autor, En Josep Navarro Salvador, ha resultat guanyador
del Premi Lliterari de Teatre "Josep Melià i Castelló 2012", organisat per
l'Associació Cultural El Piló de Burjassot.
L'obra premiada, una comèdia fantàstica que agrupa quatre històries,
porta per títul "Vies mortes, estacions molt vives".
 

*******************
 

El Certamen de Teatre "Dramaturgo José Moreno Arenas",
en l'edició corresponent a l'any 2011,
ha premiat l'obra de Teatre Mínim, titulada "¡Mátame, por favor!",
de la qual és autor nostre soci En Josep Navarro Salvador.

                            

                                                                        *******************

 

 L'Agrupació de Falles del Centre ha tingut a be distinguir a la Taula Valenciana d'Autors Teatrals en "L'Espurna d'Or Colectiva".

********

L'Associació Cultural i de Veïns Jesús-Gaspar Aguilar,
ha distinguit a la Taula Valenciana d'Autors Teatrals, premiant-la per la seua colaboració en la Semana Cultural 2011.


*******************

 

Tornar al Sumari

 

 

PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS     PUBLICACIONS    ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

SERVICI  DE  TRADUCCIONS

 

 

 

 

La Taula Valenciana d'Autors Teatrals, dispon d'un gabinet de traduccions a la llengua valenciana.

Es fan treballs de correcció en obres de teatre ya traduïdes, i versions al valencià d'originals en atres llengües.

Per ad estos casos és necessària l'autorisació de l'autor, sempre que l'obra no siga de domini públic.

Consultes sense compromís a

redaccion@tauladautors.com

 

 

 

 

 

 

Tornar al Sumari

PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS     PUBLICACIONS    ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi de Teatre Taula d'Autors 2014-2015

 Colaborant en el Concurs de Teatre que organisa la Junta Central Fallera, la Taula Valenciana d’Autors Teatrals té establit el Premi Taula d’Autors, consistent en un artístic estandart, que s’otorga a la falla que millor haja representat en cada edició una obra d’autor de la Taula.

 En la present edició opten a premi els grups teatrals següents:

16-09-2014 Sanchis Bergón - Turia La conga dels residents Inma Ballester Montava
17-09-2014 Guillem de Castro - Triador La tia Nela Emi Beneyto Melià
17-09-2014 Vilanova de Castelló - H. Galan Front a l'espill Antoni Ruiz Negre
23-09-2014 Creu i Mislata Reconstruint a Margarita Leblanc Rafa Collado
24-09-2014 Alberic - Heroe Romeu Qué moguda la d'aquella nit Ana Millàs Mascarós
26-09-2014 Primat Reig - Vinarós ¿Que no coneix a Ramon? Antoni Ruiz Negre
01-10-2014 Peris i Valero - Cuba William, tu eres el més gran Josep Bea Mataix

Opten també a un atre estandart el grups infantils següents:

09-10-2014 Fra. J. Rodriguez - Pintor Cortina Alícia i la màgia de la música Trini Navarro Vidagany
26-10-2014 Creu i Mislata El Capità Carranc i el Caballer de la... Rafa Collado
07-12-2014 Plaça del Negret Una vesprada inoblidable Inma Ballester Montava

 Relació de guanyadors del concurs

*******

Any 2014 - 2015
Creu i Mislata
en l'obra  "Reconstruint a Margarita Leblanc"  de Rafa Collado

Infantil
Fra. J. Rodriguez - Pintor Cortina
en l'obra  "Alícia i la màgia de la música"  de Trini Navarro

*********

Any 2013 - 2014
Ctra. Sant Lluis - Dr. Waksman
en l'obra  "Fòra d'ona"  de Rafael Melià Castelló

*********

Any 2012 - 2013
Venezuela - Agustín Sales
en l'obra  "Si estigueres en el meu lloc"  de Trini Navarro Vidagany

********

Any 2011 - 2012
Lleons - Poeta Mas i Ros 
en l'obra  "Penélope seguix entre nosatres"  de Rafael Melià Castelló

********

Any 2010 - 2011
Peris i Valero - Cuba
en l'obra  "La venjança de Plutó"  de Josep Bea Mataix

********

Any 2009 - 2010
Quart Extramurs - Velazquez
 en l'obra  "Mon pare, el meu yayo i yo" de Trini Navarro Vidagany

*******

Any 2008 - 2009
Nort - Dr. Zamenhoff
 en l'obra  "Una família molt particular" de Trini Navarro Vidagany

*******

Any 2007 - 2008
Poeta Asins - Alegret
 en l'obra  "Reflexions estètiques" de Joan Ortega redondo

*******

Any 2006 - 2007
Falla Peris i Valero - Cuba 
en l'obra  "¿Sempre nos quedarà París, Rick?", de Josep Bea Mataix

*******

Any 2005 - 2006
Falla Azcàrraga - Ferran el Catòlic 
en l'obra   " ¡Si fora de veres!" de Emi Beneyto Melià

*******

Any 2004 - 2005
Falla Mercat de Castella 
en l'obra  "Andreu" de Josep F. Boix Yuste

*******

Any 2003 - 2004
Falla Nador - Miraculosa 
en l'obra  "A tres bandes" de Josep F. Boix Yuste

*******

Any 2002 - 2003
Falla F. J. Rodriguez - Pintor Cortina 
en l'obra  "¡Malait sigues!" d'Antoni Ruiz Negre

*******

Any 2001 - 2002
Falla Nador - Miraculosa 
en l'obra  "Dies de nervis" de Josep F. Boix Yuste

*******
 

Tornar al Sumari

PRINCIPAL       HISTORIAL     AUTORS     PUBLICACIONS     ENLLAÇOS