NOTES HISTÒRIQUES

   D’una conversació informal mantinguda entre dos autors en l’intermig d’una funció, surgí l’idea de convocar als dramaturcs valencians, en el fi de mantindre un canvi d’impressions en referencia als problemes pels que passava el teatre en nostra ciutat.
   Madurant l’idea, un primer contacte en el Delegat de SGAE en Valéncia, que oferí una favorable acollida al proyecte, ens portà a dirigir-nos postalment a tots i cadascú dels dramaturcs domiciliats en la Comunitat, per a lo qual SGAE ens facilità sos llistats i després de rebre resposta d’un reduit número de socis, celebràrem una primera reunió en el local que en aquell temps estava situat en la finca de ferro de la plaça de Sant Agustí.
   No hi ha acta d’aquell encontre, puix que no pretenia ser més que un primer contacte; no obstant volem recordar que foren sèt els assistents d’un total de cent quaranta convocats. Sabiem de bestreta que l’assistència seria mínima, puix que si be era llarc el número de socis, els “autors actius” no arribaven en eixe moment a dos dotzenes, considerant actius als dramaturcs vius que estrenaven o eren representats en alguna regularitat.
   I açò ens portà a la reflexió de que si d’un colectiu caracterisat per son individualisme, per l’aïllament propi que du la creació lliterària, i que sempre fon remís al contacte social, havia acceptat assistir una quarta part, hi havia vimen suficient per a poder construir el cistell, que transportara a un nonat Moisés, per les aigües mogudes del fet teatral valencià.
   En el beneplàcit dels assistents es prengué acort d’iniciar la gestió, per a crear un organisme oficial que ens agrupara. I així es gestà la Taula.

**************
   Un pelegrinage de visites personals; atra convocatòria a tota la professió informant-los ara de lo que es pretenia; nova invitació postal per a unir-se al proyecte; nomenament d’una junta gestora; creació d’uns estatuts, i la presentació necessària en els organismes competents, feren que el 8 d'octubre de 1990, la Generalitat Valenciana autorisara la creació de la Taula Valenciana d’Autors Teatrals. Primer i únic organisme oficial, que des d’aquell moment acull i representa a “tots els autors valencians vius” en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
   L’afluència de socis a la Taula, d’un colectiu tan reduit com es el dels autors teatrals no podia ser massiva, per lo qual, el que en estos quinze anys hagen passat per la mateixa dos dotzenes d’ells es deu considerar un èxit, ya que esta sifra supon un setanta per cent del total de la professió.
   En l’apartat “Índex d’Autors” d’esta mateixa web, es relacionen els socis actuals, els que desgraciadament falliren, i els que estigueren i se’n anaren perque així ho decidiren. Només destacar que segons nostres Estatuts, per a ser soci de la Taula es precisa reunir quatre requisits; “Majoria d’edat; ser naixcut o resident en la Comunitat Valenciana; tindre reconeguda oficialment l’autoria teatral; i, solicitar l’ingrés”.
   No cal dir que la Taula seguix tenint obertes les portes a qui desige entrar.

**************
   Les activitats dutes a fi per la Taula s’han centrat en mantindre viu el contacte entre autors i Administració, en quants casos ha segut necessari fer-ho. Ademés, en nostra llínia editorial, s’han publicat i distribuit fins al moment, una trentena de llibres contenint cinquanta tres obres teatrals de nostres socis, així com del llibre 200 Arguments dramàtics. S’ha editat un Bolletí informatiu bimestral que va per son quint any, i s’ha colaborat en Junta Central Fallera a tots els nivells, instituint ademés el “Premi Teatre” (ara en sa quarta edició), concedit al grup teatral que previa consideració d’un jurat nomenat a l’efecte, millor ha representat una obra d’autor pertanyent a la Taula.
   Sent que la Taula no rep cap tipo de subvenció en metàlic per al manteniment de ses activitats, salvo alguna ajuda a l’edició d’eixemplars que repartim gratuïtament, considerem un èxit de gestió nostra existència i activitats.
   A partir d’ara, des d’esta pàgina, estem a la disposició de quantes companyies professionals, grups amateurs, comissions de falla, i en general amants del teatre puguen contactar en nosatres per a tractar qualsevol tema relacionat en la farándula.

*************

Han presidit la Taula des de la seua creació els següents autors:

Trinitat Navarro Vidagany
(en eixiercici)

Josep Francesc Boix Yuste
(2007-2011)

Guillermo J. Ortigueira Faus
(2006-2007)

Ana Ampar Millàs Mascarós
(2000-2006)

Josep Bea Mataix
(1999-2000)

Rafael Melià Castelló
(1996-1999)

Antoni Ruiz Negre
(1990-1996)

****************

PRINCIPAL    AUTORS     PUBLICACIONS    ENLLAÇOS