PUBLICACIONS DE LA TAULA

-----------------

90 Arguments dramàtics   
(Any 1991. En la colaboració de SGAE - Valéncia)

200 Arguments dramàtics
(Any 2002. En la colaboració de la Diputació de Valéncia)

------------------

Colecció Biblioteca Teatral

Núm.   1

Tres comèdies curtes (I)
¡A mi, no! - Navellos, 18 - L'hostal del Llorer

Antoni Ruiz Negre
Núm.   2

Tres comèdies curtes
La Fornarina - L'erotíssima donya Inés - 
Plaça de Cànovas

Joan Alfons Gil Albors
Núm.   3 Fins que arribe l'alba Rafael Melià Castelló
Núm.   4 Tres comèdies infantils
Chics, jocs - Marginats - Tribu
Joan Ortega Redondo
Núm.   5 Una cistella plena de pluja Josep R. Llopis Domingo
Núm.   6 L'hotel Rafael Beneyto Melià
Núm.   7 Com un gos fidel Antoni Ruiz Negre
Núm.   8 Comunitat de propietaris Francesc Oliver Rodríguez
Núm.   9 Les sabudes Joan Alfons Gil Albors
Núm. 10 Per una caneta a l'aire J. Rafael  Ballester Anguis
Núm. 11 Tres comèdies infantils
El rei chiquet - Els ninos de Maribel - 
Una maravellosa aventura
Josefina Lázaro Cerdà 
Núm. 12 All i pebre... d'emocions Josep R. Llopis Domingo
Núm. 13 Quatre autors, quatre obres
Sopar de veïnat - Tornarem a Casablanca -
Colauet - La mare i el frare
Josep Alcàcer, Josep Bea, 
Ramón García, Juli Navarro
Núm. 14

Tornarà a fer-se la llum

Rafael Melià Castelló
Núm. 15 Tres comèdies curtes (II)
La foto - Que estem esperant-la - Paella de marisc
Antoni Ruiz Negre
Núm. 16 Dos comèdies curtes
I vosté... ¿qué haguera fet? - Més jòvens... no
Rafael Beneyto Melià
Núm. 17 Dos comèdies infantils
¡Ostres, el mestre! - Yo vullc un joguet
Joan Ortega Redondo
Núm. 18 Monòlecs Distints autors
Núm. 19 Tres comèdies curtes
Suplici - Per la senda del voler - 
Talía en el món de hui
Ramón García Melià
Núm. 20 La finca de "les barraques" Josep Alcàcer Navarro
Núm. 21 Yo no soc d'este món J. Rafael Ballester Anguis
Núm. 22 Chantage a l'espanyola Francesc Oliver Rodríguez
Núm. 23 Un autor, quatre sainets
Un chiquet en castanyetes - El favamustia del meu Tonico - Ya som europeus - El tio Petorra
Juli Navarro Gimeno
Núm. 24 ¡Cinc chiques i un criat... ya tenim l'embroll armat! Ana Ampar Millàs Mascarós
Núm. 25 ¡Quína família! Antoni Ruiz Negre
Núm. 26 Mon germà Alex Lourdes Lajarín
Núm. 27 Una "pizza" per a dos Rafael Melià Castelló
Núm. 28 ¡Qué moguda la d'aquella nit! Ana Ampar Millàs Mascarós
Núm. 29 Dos autors; dos obres (I)
Ànima infidel - Dies de nervis
Josep Navarro Salvador,
Josep F. Boix Yuste
Núm. 30 Dos autors; dos obres (II)
Camelotot - La boda
Josep Bea Mataix,
Lourdes Lajarín
Núm. 31 Trilogia de la coentor
La foto - Felisa - Benibufit
Antoni Ruiz Negre
Núm. 32 Dos autors; dos obres (III)
Paràbola autumnal - ¡Senspellen, al meu pesar!
Josep R. Llopis Domingo
Ana Ampar Millàs Mascarós
Núm. 33 Los tiempos del lirio Lourdes Lajarín
Núm. 34 15 Anys, Monòlecs Distints autors
Núm. 35 Dos comèdies infantils
L'escola de Juli - Els àngels del meu poble
Juli Navarro Gimeno
Núm. 36 El llaberint Guillem J. Ortigueira Faus
Núm. 37 Tal volta seguir Rafael Melià Castelló
Núm. 38 Regressió Josep Navarro Salvador
Núm. 39 Tres comèdies curtes (III)
Divorciades - Fondos reservats - L'Infern
Antoni Ruiz Negre
Núm. 40 Terrae Vitis Ana Ampar Millàs Mascarós


PRINCIPAL
     HISTORIAL     AUTORS 
    ENLLAÇOS